menu

Ochrana osobných údajov

Vážení kupujúci,

Zákonné spracúvanie Vašich osobných údajov ako aj ich bezpečnosť je našou prioritou. Dovoľte nám, aby sme Vás informovali ohľadne spracovania a zabezpečenia Vašich osobných údajov.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ domovskej stránky www.realtherm.sk. Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľom je:


REALTHERM Slovakia s.r.o.

sídlo: Ulica Vajanského 863, 984 01 Lučenec

IČO: 46 306 676

IČ DPH: SK2023324512

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo 20731/S

2. Ako nás viete kontaktovať?

Vaše pripomienky, otázky a žiadosti čakáme na:

tel.: +421 917 739 070

e-mail: kancelaria@realtherm.com

3. Spracúvame nasledovné osobné údaje:

Vaša spokojnosť je pre nás prvoradá. Aby sme Vám mohli poskytnúť informácie, resp. cenovú ponuku, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu:

meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email.

4. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje?

a) Zaslanie cenovej ponuky

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom realizácie predzmluvných vzťahov, t.j. zaslania cenovej ponuky na základe Vašej individuálnej požiadavky. Cenová ponuka je síce nezáväzná, avšak môže slúžiť ako podklad v prípade objednania vybraného tovaru. Vaše údaje spracúvame teda na základe zákona, za účelom realizácie predzmluvných vzťahov, t.j. osobitný súhlas nie je potrebný.

Prostredníctvom našej domovskej stránky máte možnosť nás kontaktovať za účelom poskytnutia informácií, prostredníctvom na tento účel vytvoreného formulára. . Vaše údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.

b) Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom zasielania newsletterov. V prípade, ak ste u nás ešte nenakupovali, Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

5. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

6. Akým spôsobom môžete Váš súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

7. Po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje?

Zaslanie cenovej ponuky

Marketing

8. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje, ktoré spracúvame na vyššie uvedené účely spravidla neposkytujeme tretím osobám.

9. Kam prenášame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje, ktoré spracúvame na vyššie uvedené účely spravidla neprenášame do tretích krajín.

10. Kam sa môžete obrátiť v prípade nespokojnosti?

Vaša spokojnosť je našim cieľom. Z toho dôvodu sa v každom prípade snažíme vyhovieť všetkým Vašim požiadavkám. Ak však nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, napíšte nám email na adresu: kancelaria@realtherm.com

Ďalej máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to najmä v prípade ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

11. V akej forme spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej, pričom nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

12. Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov?

Ako sme to aj v úvode tohto dokumentu uvideli, bezpečnosť Vašich osobných údajov je našou prioritou. Z toho dôvodu sme pre ochranu Vašich osobných údajov prijali potrebné a primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Technické prostriedky na spracúvanie osobných údajov sú náležite zabezpečené heslami, ktoré poznajú len oprávnené osoby. Tieto technické prostriedky sú uložené v našich priestoroch, pričom sa nevynášajú ani neprenášajú. Prístup k nim majú len poverené osoby, ktoré sú riadne poučené, ovládajú naše interné predpisy a smernice upravujúce nakladanie s osobnými údajmi. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

13. Sociálne médiá

Náš e-shop môže obsahovať funkcie sociálnych médií. Prevádzkovateľ môže dostávať komentáre alebo odkazy, ktoré používateľ zdieľal na webových stránkach Prevádzkovateľa na uvedených sociálnych sieťach. Prevádzkovateľ môže okrem toho získavať údaje uvedené vo verejnom profile používateľa na uvedených sociálnych sieťach a všetky informácie, ktoré používateľ sociálnej siete zdieľa pomocou služieb Prevádzkovateľa. Vaše interakcie s týmito funkciami sa riadia politikou ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá tieto funkcie poskytuje, ako je napr.:

14. Aké máte práva?

a) Právo na prístup k údajom

V prvom rade máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o ich opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

Môžu však nastať prípady, kedy Vaše osobné údaje (resp. ich časť), napriek Vašej žiadosti nebudeme môcť vymazať z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti. O tejto skutočnosti Vás budeme bezodkladne informovať.

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Ďalej nás môžete požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak

e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Po prípade na základe Vašej písomnej žiadosti prenesieme Vaše osobné údaje vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

15. Ako môžete tieto práva vykonávať?

Vaše žiadosti čakáme na:

tel.: +421 917 739 070

e-mail: kancelaria@realtherm.com

16. Vybavenie žiadostí

Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti.

Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný.

Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom všeobecnom súde.

17. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa ...................2020

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný e-mailom.